Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā

Nr.p.k.

 

Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks

Korupcijas risks

Korupcijas risku novērtējums

Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi

Atbildīgā persona

Pasākumu ieviešanas termiņš

 

Izpilde

 

 

Iespējamība

Seku nozīmība

1.

 

Personāla atlase un cilvēku resursu vadība

 

Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radinieku un paziņu pieņemšana darbā.

 

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par visiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.

 

 

 

 

2. Pārskatīt administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

1. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 31.05.2016.

 

 

 

 

 

 

02.12.2015. Iekšējie noteikumi par personāla atlases kartību Nr. VSO-15-5-nts.

Informācija par vakantajiem amatiem publiskota 11.05.2016. e-skolas portālā.

 

 

 

 

 

Ir izpildīts. Darba režīma grafiks no 01.09.2016. rīk.Nr.VSO-16-106-rs

2.

 

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus

 

Iespējama

- nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana;

- amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā

 

Vidēja

 

Augsta

 

1. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši arējiem normatīvajiem aktiem un Departamenta Norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai. Maksājuma dokumentā, kurā izdevumi tiek segti no iestādes ziedojumu konta, kā arī aktā par mantisko vērtību dāvinājuma pieņemšanu norādīt Departamenta atļaujas datumu un numuru.

 

2. Pārskatīt iestādes sniegtos pakalpojumus (izglītības pakalpojumu līdzfinansējumu un citus maksas pakalpojumus) un, ja nepieciešams, iesniegt Departamentam rakstiskus priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos Rīgas domes lēmumos.

 

3. Kontrolēt iestādes darbinieku – valsts amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā un nodrošināt Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu.

 

 

4. Iestādes Darba kārtības noteikumos iekļaut prasību, kādā kārtībā amatu savienošana vai blakus darbs pie cita darba devēja jāsaskaņo ar iestādes vadību.

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Iestādes vadītājs

 

 

1. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Līdz 01.06.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 01.03.2016.

 

Ir. 4838.73 EUR ar PVN. Atļaujas datums 29.09.2016. DIKS-16-1699-dv. Skaits: ēdam galds -13, taburetes-104, skolotāju galdi-3, uzskaites skapi-5.

 

 

 

 

 

 

Nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav konstatēti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2010. Rīgas Ostvalda vidusskolas Darba kārtības noteikumu Nr.2 VI. Sadaļa punkts 55.1.

3.

 

Izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšana

 

Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Veikt pārbaudi par visu darbinieku lietās nepieciešamo dokumentu (t.sk., izglītības, kvalifikācijas un darba stāžu apliecinošo dokumentu) esamību. Nodrošināt izglītības, kvalifikācijas, tālākizglītības, pedagoģiskā darba stāža apliecinošo dokumentu kopiju uzkrāšanu darbinieku personu lietās.

 

2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem.

 

 

 

 

3. Veikt pārbaudi par to, vai izglītojamo personas lietās un izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo.

 

 

4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:

1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS, par pārbaudes rezultātiem noformējot aktu;

2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra;

3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām.

 

5.

1) Izstrādāt atsevišķu iekšējo normatīvo aktu vai ietvert regulējumu iestādes iekšējās kārtības noteikumos – “Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties izglītības iestādē un sekām kārtības neievērošanas gadījumā”.

2) Izvietot kārtību iestādē publiski pieejamā vietā un iestādes mājas lapā .

3) Iepazīstināt ar kārtību iestādes darbiniekus un izglītojamā vecākus.

 

 

 

1.Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

3.Izglītības iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

4. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izglītības iestādes vadītājs

 

1. 31.08.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ne retāk kā reizi ceturksnī

 

 

 

 

 

 

 

3. 31.10.2016.

 

 

 

 

 

 

 

4. 30.04.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 30.09.2016.

 

Ir izpildīts 31.08.2016. izpildītāja lietvedības pārzine K.Pesocka

 

 

 

 

 

 

 

Ir izpildīts 01.09.2016. izpildītāja medicīnas māsa O.Gromova

 

 

 

 

Ir izpildīts 28.10.2016. izpildītāja lietvedības pārzine K.Pesocka

 

 

 

Ir izpildīts 25.04.2016. Nr. VSO-16-1-akt

 

 

 

 

 

 

 

 

Akts 31.05.2016.

12.09.2016. vēstule VSO-16-141-nd.

Atbilde 20.10.2016. Nr.14-10/9303.

Pieprasījums 1230/13.09.2016.

 

Ir izpildīts. Izziņa 25.04.2016. Nr.1-6.1/RFS-16-18-dv

 

 

 

 

Ir izpildīts 04.11.2016. grozījumi Rīgas Ostvalda vidusskolas 2011.gada 25.oktobra iekšējos noteikumos Nr.3 “Iekšējās kārtības noteikumi” Nr.VSO-16-3-nts.

Izvietoti skolas foajē 1.stāvā un ievietoti skolas mājās lapā.

 

 

 

 

 

4.

 

Finanšu līdzekļu racionālas izmantošanas kontrolēšana, novēršot neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu

 

Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitei, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).

 

 

 

 

2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.

 

 

3. Nodrošināt inventāra un pamatlīdzekļu kustību atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei”, 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem

dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.

 

4. Nodrošināt telpu lietošanas (iznomāšanas) līgumu noslēgšanu un nomas līgumu uzskaiti vienotajā elektroniskajā līgumu reģistrēšanas sistēmā atbilstoši Rīgas domes un Departamenta normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

 

 

 

5. Pārbaudīt interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

1.Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izglītības iestādes vadītājs

 

 

 

1. Līdz 01.03.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Līdz 31.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pastāvīgi

 

 

 

 

Plānā līdz 01.03.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir izpildīts 01.09.2016. rīk.Nr.VSO-16-80-rs

 

 

 

 

 

 

Ir. Iekšējie noteikumi 26.10.2015. “ Rīgas Ostvalda vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi” Nr. VSO-15-3-nts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir izpildīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir izpildīts. 01.09.2016. pārbaudīja direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā J.Voļskaja.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Līdzfinansējuma saņemšanas par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem nodrošināšana atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai

 

Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.

 

2. Pārbaudīt un nodrošināt, ka atbildīgo darbinieku amata aprakstos ir iekļauti attiecīgie līdzfinansējuma vai dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas kontroles pienākumi, ja darbinieki šos pienākumus veic pastāvīgi.

 

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

1. Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 01.04.2016.

 

Nometņu nav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

6.

 

Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana

 

Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē

 

Zema

 

Vidēja

 

1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.

 

 

 

 

2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.

 

3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).

 

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

3. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

1. Līdz 01.04.2016.

 

 

 

 

 

2. Līdz 31.12. 2016.

 

 

 

 

3. Līdz 01.02.2017.

 

Ir izpildīts 08.02.2016. rīk.Nr.VSO-16-26-rs

 

 

 

Ir izpildīts 16.12.2016.

 

 

 

 

Līdz 30.01.2017. atskaite tiks ievietota skolas mājās lapā www.ostvalda.lv

Lietotāja izvēlne

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28